Privacybeleid

 

Privacybeleid van Münsteraner Oktoberfest GmbH & Co.KG
I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon
De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de
Lidstaten en andere bepalingen van het gegevensbeschermingsrecht is de:
Münsteraner Oktoberfest GmbH & Co KG, vertegenwoordigd door GF Bernd Redeker
Von-Vincke-Str. 4
48143 Münster
Duitsland
Tel.: 0251/686 400
E-mail: info@oktoberfest-muenster.de
Website: www.oktoberfest-muenster.de
    II Algemene informatie over de gegevensverwerking
1 Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
In principe verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het verstrekken van een
functionele website en onze inhoud en diensten. De verwerking
persoonsgegevens van onze gebruikers regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering
is van toepassing in gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is.
mogelijk is en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.
 
    2. rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene nodig hebben
Art. 6 lid 1 lit. a van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO) dient als rechtsgrondslag.
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de contractant partij is
de betrokkene is vereist, dient art. 6, lid 1, letter b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor
Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen,
waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient art. 6 lid 1 lit. c DSGVO als rechtsgrondslag.
Indien vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon een
Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, dient art. 6, lid 1, onder d), DSGVO als grondslag.
Rechtsgrondslag.
Wanneer verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of van een derde te beschermen
noodzakelijk en indien de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen.
belang, art. 6 lid 1 lit. f DSGVO dient als rechtsgrondslag voor de verwerking.
    3. verwijdering van gegevens en bewaartermijn
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de
Opslag is niet van toepassing. Opslag kan ook plaatsvinden indien de Europese of nationale autoriteiten dit eisen.
nationale wetgever in verordeningen, wetten of andere bepalingen van het recht van de Unie waaraan de
verantwoordelijke is voorzien. Afscherming of verwijdering van gegevens vindt ook plaats indien
een door bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij het nodig is om
voor de verdere opslag van de gegevens voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst.
    III. terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden
1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Bij elke toegang tot onze website registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van de
computersysteem van de oproepende computer.
De volgende gegevens worden verzameld:
(1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie.
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker.
(3) De internetprovider van de gebruiker
(4) Land van toegang
(5) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website
(6) Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden bezocht.
Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Niet betrokken zijn de IP-
adressen van de gebruiker of andere gegevens waarmee de gegevens aan een gebruiker kunnen worden toegewezen. A
Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.
    Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
    3. doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de
website naar de computer van de gebruiker. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker worden opgeslagen voor de duur van
van de sessie opgeslagen blijven.
Deze doeleinden vormen ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f).
DSGVO.
4 Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
zijn. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de respectieve sessie is
is beëindigd.
5. mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor de
werking van de website. Bijgevolg bestaat er geen enkele verplichting voor de gebruiker.
Mogelijkheid van bezwaar.
    IV. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
1. omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Onze website maakt gebruik van plug-ins. Meer details hierover vindt u in de volgende paragraaf onder V.
 
Afgezien daarvan geven wij persoonsgegevens alleen aan derden door indien dit noodzakelijk is in het kader van het
noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Dit gebeurt bij de verwerking van betalingen, waarvoor wij gebruik maken van zowel
    - Paypal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.,22-24 Boulevard Royal,L-2449 Luxemburg, e-mail: impressum@paypal.com
evenals
- Sparkasse Münsterland Ost Anstalt des Öffentlichen Rechts, Weseler Straße 230,48151 Münster, e-mail: info@sparkasse-mslo.de
worden gebruikt. De gegevens worden niet verder doorgegeven.
2 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
3 Doel van de gegevensverwerking
Het doel van de verwerking is de uitvoering van contractuele verplichtingen.
4. Duur van de opslag
De duur van de opslag is 10 jaar in overeenstemming met ³ 147 II AO.
5. mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
De overdracht van de gegevens is absoluut noodzakelijk voor de uitvoering van het contract. Er is daarom van de kant van
van de gebruiker geen mogelijkheid tot bezwaar.
 
    V. Gebruik van plug-ins
1. omvang van de verwerking van persoonsgegevens
    a. Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde YouTube-pagina. De exploitant van de pagina's is de
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.
Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding tot stand gebracht met de
servers van YouTube worden vastgesteld. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht.
hebben.
Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag rechtstreeks naar je
persoonlijk profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.
uitloggen.
Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens wordt verwezen naar het privacybeleid van YouTube op:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Hierin wordt zo gedetailleerd mogelijk beschreven welke persoonsgegevens op de website worden verzameld en door wie.
hoe ze worden verwerkt.
    a. Onze website gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Dit
De informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google op
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Hier wird möglichst detailliert beschrieben, welche personenbezogenen Daten auf der Website durch wen auf
hoe ze worden verwerkt.
2 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens komt voort uit art. 6 lid 1 lit f) DSGVO.
3. doel van de gegevensverwerking
YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen.
Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen.
en gemakkelijke locatie van de plaatsen die wij op de website hebben aangegeven.
    4. duur van de opslag
De aan ons verstrekte gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
zijn niet langer nodig.
Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
    5. mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Het verzamelen en opslaan van gegevens is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg is er
van de gebruiker om bezwaar te maken.
 
    VI. contactformulier en e-mailcontact
1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website is een contactformulier beschikbaar waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen.
kan worden gebruikt. Indien een gebruiker van deze optie gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens
gegevens aan ons worden doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:
(1) Naam van de gebruiker
(2) E-mailadres van de gebruiker
Bij het verzenden van het bericht worden ook de volgende gegevens opgeslagen:
(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Datum en tijdstip van registratie
Voor de verwerking van de gegevens tijdens het verzenden wordt uw toestemming gevraagd en naar deze toestemming wordt verwezen.
Privacybeleid.
U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval zal de
persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, worden opgeslagen.
In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor
de verwerking van het gesprek.
2 Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is art. 6, lid 1, van de wet op de gegevensbescherming indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.
lit. een DSGVO.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die tijdens het verzenden van een e-mail worden verzonden
is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is het volgende vereist
aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
    3 Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor de verwerking van de
Contact opnemen. In geval van contact via e-mail vormt dit ook de noodzakelijke legitieme
Belang bij de verwerking van de gegevens.
De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendingsproces worden verwerkt, dienen om een
om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.
zorgen.
4. duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en die welke door
e-mail, is dit het geval wanneer het respectieve gesprek met de gebruiker is beëindigd.
Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokkene
De feiten van de zaak zijn definitief opgehelderd.
    5. mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.
herroeping. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij of zij bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar
persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.
worden voortgezet.
Het bezwaar kan worden gericht
- per e-mail aan datenschutz@oktoberfest-muenster.de
- per post aan Oktoberfest GmbH & Co KG, Krumme Str. 3, 48143 Münster, Duitsland.
Alle persoonlijke gegevens die in het kader van het contact met ons zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist.
gewist.
VII. Nieuwsbrief
1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Dit doet u bij
het e-mailadres uit het invoermasker wordt aan ons doorgegeven wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief.
 
Bovendien worden tijdens de registratie de volgende gegevens verzameld:
(1) IP-adres van de bellende computer
(2) Datum en tijd van registratie
Voor de verwerking van de gegevens wordt de zogenaamde double opt-in procedure gebruikt, d.w.z. dat u in een
bevestigingsmail, krijgt u de gelegenheid om uw inschrijving te bevestigen.
 
2. rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is in het geval van
Bestaan van toestemming van de gebruiker Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.
3. doel van de gegevensverwerking
Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het bezorgen van de nieuwsbrief.
Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om een
misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.
4. duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief blijft.
actief is.
De andere persoonsgegevens die in de loop van het registratieproces worden verzameld, zijn gewoonlijk
verwijderd na een periode van zeven dagen.
5. mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokken gebruiker worden opgezegd. Daartoe is het voldoende
om een e-mail te sturen naar datenschutz@oktoberfest-muenster.de.
Hiermee wordt tevens uw toestemming voor de opslag van de tijdens het registratieproces verzamelde gegevens ingetrokken.
verzamelde persoonsgegevens.
VIII. Rechten van de betrokkene
Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en heeft u de volgende rechten
De verantwoordelijke persoon beschikt over de volgende rechten:
1. recht op toegang
U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking vragen om bevestiging of de persoonsgegevens die u hebt verstrekt aan
door ons worden verwerkt.
Indien een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u bij de verantwoordelijke voor de verwerking de volgende informatie opvragen
vereisen:
(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens worden verstrekt.
persoonsgegevens zijn verstrekt of zullen worden verstrekt;
(4) de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifiek
(2) indien het niet mogelijk is hierover informatie te verstrekken, criteria ter bepaling van de bewaartermijn;
(5) het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
gegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht van
het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet in het bezit zijn van
verzameld bij de betrokkene;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 2, van de richtlijn.
4 GDPR en - ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de
De omvang en de beoogde gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene.
U hebt het recht te vragen of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn opgeslagen in
een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u
verzoeken in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte.
om geïnformeerd te worden.
2. recht op correctie
U hebt een recht op rectificatie en/of aanvulling jegens de verantwoordelijke voor de verwerking, op voorwaarde dat de
verwerkte persoonsgegevens over u onjuist of onvolledig zijn. De
De voor de verwerking verantwoordelijke verricht de rectificatie zonder onnodige vertraging.
3. recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van de u betreffende gegevens.
(1) indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist
(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de
(2) de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens;
(2) de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens; en
in plaats daarvan verzoeken om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking,
maar u hebt het nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of
(4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog steeds
het is niet duidelijk of de legitieme redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, kunnen deze gegevens -
afgezien van hun opslag - alleen met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of
de verdediging van rechtsvorderingen of de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.
persoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.
worden beperkt.
Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan in kennis gesteld door de
verantwoordelijke voordat de beperking wordt opgeheven.
4. recht op wissen
a) Verplichting tot wissen
U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken de u betreffende persoonsgegevens te wissen van
onverwijld gewist, en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te wissen,
indien een van de volgende redenen van toepassing is:
(1) de u betreffende persoonsgegevens zijn niet adequaat, relevant of noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; of
(2) U herroept uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a).
(2) U herroept uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a).
DSGVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
u dwingende legitieme gronden heeft voor de verwerking, of u een klacht indient op grond van art. 21, lid 2, DSGVO.
bezwaar maken tegen de verwerking.
(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.
is onderworpen aan.
(6) De u betreffende persoonsgegevens zijn verwerkt in verband met diensten die worden aangeboden door de
informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1, DSGVO.
b) Informatie aan derden
Indien de verantwoordelijke voor de verwerking de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is derden te informeren op grond van Art.
Indien de verantwoordelijke voor de verwerking krachtens artikel 17, lid 1, DSGVO verplicht is de gegevens te wissen, neemt hij de nodige maatregelen, rekening houdend met de beschikbare gegevens.
technologie en de uitvoering van passende maatregelen, eveneens van technische aard, om de
Informeer de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken dat
U, als betrokkene, verzoekt dat zij alle links naar deze persoonsgegevens of van
kopieën of reproducties van die persoonsgegevens.
a) Uitzonderingen
Het recht op wissen is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is voor
(1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking krachtens het Unierecht of het nationale recht vereist; of
lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de uitvoering van een taak in de
in het algemeen belang is of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h)
en i alsmede artikel 9, lid 3, DSGVO;
(4) voor archiefdoeleinden, wetenschappelijk of historisch onderzoek in het algemeen belang; of
of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, voor zover het in punt a) hierboven bedoelde recht
de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen,
of
(5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
(5) Recht op informatie
Heeft u recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegen de
Indien u een vordering tegen de voor de verwerking verantwoordelijke instelt, is deze verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende gegevens zijn verstrekt, daarvan in kennis te stellen.
persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, de gegevens corrigeren of wissen of
beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
onevenredige inspanning.
U hebt het recht om door de verantwoordelijke voor de verwerking over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, over te dragen.
in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. Voorts
heeft u het recht deze gegevens zonder belemmering aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen door de
De gegevens moeten worden overgedragen aan de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits
(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO of artikel 9, lid 2, onder a), van de DSGVO of
is gebaseerd op een overeenkomst overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en
(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.
Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht te verkrijgen dat de gegevens die op u betrekking hebben
persoonsgegevens worden rechtstreeks doorgegeven van de ene voor de verwerking verantwoordelijke aan de andere voor de verwerking verantwoordelijke
voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden geschonden.
worden getroffen.
Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op een verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor het
De uitvoering van een taak van algemeen belang of die noodzakelijk is voor de uitoefening van het openbaar gezag.
Het recht van bezwaar van de betrokkene wordt door hem uitgeoefend.
7. recht op bezwaar
U hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.
Verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder e of f DSGVO.
Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.
De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer, tenzij hij in staat is om
dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.
of de verwerking dient om vorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
wettelijke aanspraken.
Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u het recht bezwaar te maken.
het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op
Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.
verbinding.
Indien u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van directe reclame, worden de u betreffende gegevens
persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.
U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij -
niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG - om uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures, in het geval van
welke technische specificaties worden gebruikt.
    8. Recht om de verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken
U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. Via de
Indien de toestemming wordt ingetrokken, is de wettigheid van de handelingen die tot het tijdstip van intrekking op grond van de toestemming zijn verricht
verwerking onverlet.
9. geautomatiseerd besluit in individuele gevallen, met inbegrip van profilering
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, met inbegrip van profilering.
- De beslissing moet gebaseerd zijn op een besluit dat jegens u rechtsgevolgen heeft of waaraan u onderworpen bent.
op soortgelijke wijze aanzienlijk is aangetast. Dit geldt niet indien het besluit
(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke
is,
(2) krachtens wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen,
en dat deze wetgeving voorziet in passende maatregelen om uw rechten en vrijheden te beschermen.
en uw legitieme belangen, of
(3) wordt genomen met uw uitdrukkelijke toestemming.
Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9
(1) DSGVO, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), DSGVO van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen om de gegevens te beschermen.
De verantwoordelijke voor de verwerking neemt passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen en hun gerechtvaardigde belangen.
Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen ter bescherming van de
rechten en vrijheden en uw legitieme belangen, waaronder ten minste het recht om uw rechten uit te oefenen.
van de tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke, op de uiting van zijn eigen standpunt en op de
Het recht om de beslissing aan te vechten.
10. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel dat tot uw beschikking staat, hebt u het recht om
Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun woonplaats, van hun
werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking
van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de GDPR.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de
De status en het resultaat van het beroep, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel krachtens
Art. 78 GDPR.